Privacy beleid

Algemeen

Chimera respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij
persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Chimera verwerkt.

Doel verwerking persoonsgegevens

Chimera verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Chimera verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

Het verlenen van diensten, bestaande uit o.a. het verkopen van horloges;
Het verstrekken van de door u gevraagde informatie of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren;
De verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend.
Omschrijving persoonsgegevens

Chimera verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Uw identificatiegegevens (bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, taal en land van waar u in contact met ons staat, contactgegevens, enz.);
Financiële en transactiegegevens (bijvoorbeeld uw betaal- of kaartgegevens);
Gegevens met betrekking tot verbinding, ge lokalisatie en browser (in het geval dat u bijvoorbeeld via een mobiel met ons in contact staat);
Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Chimera omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen of via openbare bronnen
bekend zijn geworden. Als wij u vragen uw persoonsgegevens in te vullen sommige velden als verplicht aanduiden, aangezien het gegevens betreft die we nodig hebben om u de dienst te kunnen verlenen of om het contactformulier in behandeling te nemen.

Beveiliging persoonsgegevens

Chimera hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Chimera gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Chimera in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Chimera bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u
sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Biondolillo juweliers B.V. (tevens handelend onder de naam Chimera)
Chimera
Wycker Brugstraat 5
6221 EA Maastricht

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig
paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Chimera neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website(s) van Chimera zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van
derden, zoals Facebook en Google+. Chimera houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en Cookies

Chimera houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Chimera verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Chimera te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Chimera op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Chimera maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Chimera geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Chimera heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassen privacy statement

Chimera heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).